Program stručne obuke kandidata za stalnog sudskog tumača

Na temelju članka 4 Pravilnika o stalnim sudskim tumačima (Narodne novine broj 132/05) i članka 7 stavak 2 točka 1 Statuta Udruge sudskih tumača «Tempus» , Zagreb, Maksimirska 103, temeljem odluke upravnog odbora Udruge sudskih tumača «Tempus»  donosi sljedeći:

PROGRAM STRUČNE OBUKE KANDIDATA ZA STALNOG SUDKOG TUMAČA

1. OPĆE ODREDBE

Stručna obuka kandidata za stalnog sudskog tumača je jedan od uvjeta propisan Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima koji mora proći svaki kandidat koji želi biti imenovan stalnim sudskim tumačem.

Nakon što je kandidat podnio zahtjev sukladno čl. 3 Pravilnika o stalnim sudskim tumačima predsjedniku županijskog ili trgovačkog suda nadležnog prema mjestu prebivališta ili boravišta podnositelja zahtjeva, predsjednik županijskog odnosno trgovačkog suda upućuje kandidata na stručnu obuku u jednu od strukovnih udruga stalnih sudskih tumača po izboru kandidata ili po vlastitom nahođenju.

2. PROGRAM OBUKE

Obuka se sastoji od tri dijela:

 • 1. Predavanja
 • 2. Praksa
 • 3. Prevođenje jednog dokumenta
2.1. Predavanja

2.1.1. Poslovanje sudskih tumača

Upoznavanje kandidata s odredbama Pravilnika o stalnim sudskim tumačima s posebnim naglaskom na:

 • način vođenja «Dnevnika prijevoda i ovjera»  i ostale dužnosti sudskih tumača
 • način obračunavanja prijevoda
 • pravo na nagrade i naknade troškova za rad stalnih sudskih tumača
 • upute o obvezi vođenja poslovnih knjiga
 • izgled i uvezivanje obavljenih prijevoda
 • otvorena rasprava za pitanja i nejasnoće

2.1.2. Prevođenje

Dokumentacija:

 • statusne isprave (rodni list, smrtovnica, smrtni list, vjenčani list, domovnica)
 • javnobilježničke isprave (statut, društveni ugovor, rješenje o ovrsi, rješenje o nasljeđivanju i dr.)
 • podnesci i sudske odluke (tužba, žalba, revizija, presude, rješenja)

Simuliranje raznih situacija u kojima je potrebno usmeno prevođenje sudskog tumača

 • glavna rasprava u građanskoj parnici,
 • glavna rasprava u prekršajnom postupku,
 • glavna rasprava u kaznenom postupku,
 • osnivanje društva kod Javnog bilježnika

Stručna terminologija

 • osnovni termini iz različitih područja (ekonomija, pravo, arhitektura, medicina, građevina i dr.)
 • prijevod i tumačenje kratkih stručnih tekstova i novinskih članaka
 • upućivanje kandidata na izvore stručne terminologije (rječnici, internetske strane, stručna literatura i dr.)

Najčešći problemi prevoditeljske struke i tumačenja

2.1.3. Praksa

Kandidati obavljaju jednodnevnu praksu  kod sudskog tumača po slobodnom izboru. Praksa se po dogovoru može obaviti i u udruzi.

2.1.4. Prevođenje jednog dokumenta

Nakon odslušanih predavanja kandidat dobiva određeni tekst veličine jedne do dvije kartice. Kandidat je dužan uz prisustvo mentora tekst prevesti, uvesti te urediti, izvršiti obračun i sastaviti primjerak računa, a sve u skladu s odredbama Pravilnika o sudskim tumačima i uputa dobivenih na obuci.

3. TRAJANJE OBUKE

Obuka može trajati najdulje dva mjeseca i provodi se u trajanju od 12 sati. Organizira se petkom poslijepodne i subotom, uz mogućnost promjene termina po dogovoru. O rasporedu obuke će kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

4. MJESTO OBUKE

Obuka se obavlja u Zagrebu te po potrebi i dogovoru u nekom drugom mjestu u Hrvatskoj. Obuku provode stalni sudski tumači ove udruge koji će u tom slučaju odsjesti u gradu u kojem će se provoditi obuka.

4.1. OBUKA PUTEM ELEKRONIČKE POŠTE

Ukoliko kandidat nije u mogućnosti prisustvovati predavanjima, obuku može obaviti putem elektroničke pošte.

Kandidatu se nakon izvršene uplate i zamolbe za obavljanjem obuke putem elektroničke pošte dodjeljuje mentor te dostavljaju materijali koje mora proučiti, a koji uz ostalo sadržavaju  upute o prevođenju, uvezivanju i izgledu ovjerenog prijevoda. Kandidatu se također dostavljaju određeni dokumenti (npr. domovnica, rodni list, liječnička ispričnica pisana rukom) na hrvatskom i stranom jeziku koji će mu poslužiti kao ogledni primjerci prilikom prevođenja probnog prijevoda.

Kandidat je dužan u roku od osam dana dostaviti udruzi  eventualna pitanja i nejasnoće s kojima se tijekom prevođenja susreo te probni prijevod kojeg mu je mentor odredio.

U daljnjem roku od osam dana udruga će odgovoriti na pitanja kandidata te mu dostavit novi tekst koji mora prevesti uz prisutnost mentora te ga uvesti, urediti, izvršiti obračun i sastaviti primjerak računa, a sve u skladu s odredbama Pravilnika o sudskim tumačima i uputa dobivenih od mentora i iz radnih materijala.

Nakon obavljenog prijevoda udruga će dati kandidatu povratnu informaciju o obavljenom prijevodu te potvrdu o obavljenoj stručnoj obuci za sudskog tumača.

Kandidat je dužan praksu od minimalno četiri sata odraditi kod sudskog tumača po vlastitom izboru.

5. ZAPISNIK

O tijeku obuke vodi se zapisnik u kojem se upisuju slijedeći podaci: naziv udruge koja obavlja obuku, ime i prezime predavača, ime, prezima i adresa kandidata, dan početka i dan završetka obuke, popis radnih materijala koje je kandidat primio, naziv dokumenta koji je kandidat preveo te potpis predavača i kandidata.

6. IZMJENE PROGRAMA OBUKE

Udruga sudskih tumača «Tempus» pridržava pravo u slučaju potrebe kao i u slučaju promjene propisa kojima se uređuje materija stalnih sudskih tumača izmijeniti program obuke.

U Zagrebu, 10.01.2010.g.

Udruga sudskih tumača «Tempus»