Važnost pravilne primjene članka 19. Pravilnika o stalnim sudskim tumačima

Važnost pravilne primjene članka 19. Pravilnika o stalnim sudskim tumačima

Nedavno je na internetskim stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave objavljeno rješenje kojim je poništena odluka o odabiru jer je, između ostalog, odabrani ponuditelj dostavio prijevod stalnog sudskog tumača koji nije sastavljen sukladno članku 19. Pravilnika o stalnim sudskim tumačima (Narodne novine broj 132/05). Odlomak rješenja glasi:

„Uvidom u ponudu odabranog ponuditelja ovo tijelo utvrdilo je kako su dostavljene preslike prijevoda dijelova kataloga ovlaštenog sudskog tumača. Odredbom članka 19. Pravilnika o stalnim sudskim tumačima (Narodne Novine, 132/05) propisano je kako prijevod isprave stalni sudski tumač ovjerava potvrdom. Ako prijevod isprave obuhvaća dva ili više listova ili araka, stranice prijevoda moraju biti označene rednim brojem, a listovi odnosno arci prošiveni i na kraju ovjereni pečatom i potpisom stalnog sudskog tumača. Ispod potvrde se označuje mjesto i datum prevođenja, stavlja broj koji odgovara rednom broju Dnevnika prijevoda i ovjera, te vlastoručni potpis i otisak pečata sudskog tumača. Odabrani ponuditelj dostavio je potvrde ovlaštenog sudskog tumača koje nisu numerirane, listovi odnosno arci nisu prošiveni i na kraju ovjereni pečatom te nedostaje vlastoručni potpis sudskog tumača. Obzirom da odabrani ponuditelj nije dokazao svoju sposobnost sukladno dokumentaciji za nadmetanje i odredbama Zakona, naručitelj je bio dužan sukladno članku 84. stavak 1. točka 3. Zakona o javnoj nabavi njegovu ponudu isključiti iz postupka odabira.“

Od stalnog sudskog tumača se očekuje da svoju dužnost obavlja stručno, savjesno i po svom najboljem znanju. Pritom je dužan pridržavati se odredaba Pravilnika o stalnim sudskim tumačima (Narodne novine broj 88/08) i Ispravka Pravilnika o stalnim sudskim tumačima (Narodne novine broj 119/08). Postupanje suprotno odredbama Pravilnika o stalnim sudskim tumačima može kao što je u gornjem primjeru vidljivo uzrokovati štetu ne samo sudskom tumaču već i osobi kojoj je pružena usluga tumačenja.

Stoga, želimo ukazati da je osim sadržaja samog prijevoda izuzetno bitan i oblik odnosno izgled pisanog prijevoda te na važnost pravilne primjene odredbe članka 19. Pravilnika o stalnim sudskim tumačima kao i na moguće posljedice u slučaju njege povrede.

Novi termini obuke: 14.12.2019., 04.01., 18.01., 08.02.2020.

Prijava za obuku